Quan hệ cổ đông

Thông báo v/v thất lạc giấy chứng nhận sở hữu cổ phần gốc ngày 15/11/2018

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty CP Đầu tư – Thương mại – Dịch vụ Điện lực

­­­­

Căn cứ đơn cớ mất giấy tờ của cổ đông;

Căn cứ đơn yêu cầu cấp lại giấy chứng nhận sở hữu cổ phần của cổ đông;

Công ty cổ phần Đầu tư – Thương mại – Dịch vụ Điện lực (EIN) thông báo về việc mất sổ chứng nhận sở hữu cổ phần của cổ đông như sau:

STT

Tên cổ đông

Mã cổ đông

Số CMND

Số lượng CP

Ghi chú

1

Nguyễn Thanh Hòa

PIST-09-0410

341150690

864

 

2

Nguyễn Thành Sơn

PIST-20-0500

250539964

864

 

3

Phạm Thành Ni

PIST-14-0384

360932279

1336

 

4

Huỳnh Thị Hồng Tiên

PIST-14-0342

365499242

576

 

5

Trần Giang Thắng

PIST-14-0287

365343882

864

 

 

Tổng cộng

 

 

4,504

 

 

STT

Tên cổ đông

Mã cổ đông

Số CMND

Số lượng CP

Ghi chú

1

Đàm Văn Đông

PIST-11-0542

371071676

360

 

2

Nguyễn Thanh Tiền

PIST-11-0034

370832433

1080

 

3

Nguyễn Thanh Hiền

PIST-11-0018

370856634

720

 

4

Nguyễn Duy Lợi

PIST-11-0039

370963878

144

 

5

Dương Thành Tư

PIST-11-0459

361576635

1080

 

6

Trần Quang Phần

PIST-11-0385

370942808

1260

 

7

Nguyễn Văn Sỹ

PIST-11-0091

370932003

1080

 

8

Trần Văn Thơm

PIST-11-0088

370963158

576

 

9

Dương Thanh Mộng

PIST-11-0133

370833008

420

 

10

Đào Văn Hậu

PIST-20-0164

250650764

2073

 

11

Trần Thị Lân

PIST-20-0172

250335288

1944

 

12

Nguyễn Nhật Tín

PIST-20-0154

250519424

144

 

13

Lê Vũ Minh

PIST-09-0287

340968647

180

 

14

Dương Thanh Liêm

PIST-09-0285

340884545

1080

 

15

Đoàn Thị Ngọc Phượng

PIST-09-0034

341101540

324

 

16

Dương Trung Hiếu Nghĩa

PIST-09-0297

341150641

864

 

17

Trần Văn Đặng

PIST-14-0115

365644481

2,880

 

18

Phạm Nhứt Điền

PIST-12-0355

300815694

3600

 

 

Tổng cộng

 

 

19,809

 

Công ty CP Đầu tư – Thương mại – Dịch vụ Điện lực trân trọng thông báo để quý cổ đông được biết. Trong thời hạn 15 ngày thông báo, nếu không có bất kỳ khiếu nại hay tranh chấp phát sinh, EIN sẽ tiến hành thủ tục cấp lại sổ chứng nhận sở hữu cổ phần cho cổ đông theo đúng quy định của Pháp luật.

Mọi chi tiết xin liên hệ:

          Công ty Cổ phần Đầu tư – Thương Mại – Dịch vụ Điện lực

          Số 04 Nguyễn Siêu, Phường Đakao, Quận 1, Tp.HCM

          ĐT: (028) 7300 7068    

Trân trọng thông báo!

Đính kèm 1

Đính kèm 2