Quan hệ cổ đông

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Công ty Cổ phần Đầu tư – Thương Mại – Dịch vụ Điện lực (PIST) xin gửi thông báo đến Quý cổ đông PIST và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc thay đổi nhân sự như sau: Ông Nguyễn Hoàng Đông – Giám đốc bộ phận Tài chính PIST thôi giữ chức vụ kiêm nhiệm Giám đốc bộ phận Kinh doanh và Nghiên cứu phát triển kể từ ngày 15/05/2014.

Đính kèm thông báo.