Quan hệ cổ đông

THÔNG BÁO LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN

Công ty Cổ phần Đầu tư – Thương Mại – Dịch vụ Điện lực (PIST) xin gửi Thông báo đến Quý cổ đông về việc PIST lựa chọn chi nhánh Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC là đơn vị Kiểm toán và Soát xét Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2013 của PIST.