Quan hệ cổ đông

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN PHÍA NAM LÀ ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN VÀ SOÁT XÉT BÁO CÁO TÀI CHÍNH CHO NĂM 2017 CỦA PIST

Đính kèm CBTT don vi kiem toan 2017